යොවුන් සවිය ශිෂ්වත්වය සඳහා KDKTEC ගිණුමක් සාදා ගන්නා ආකාරය

ඉරිදා, 09 අප්‍රියෙල් 2017 | දර්ශන: 798

උපදෙස් දර්ශනය කර ගැනීමට පහත ලින්ක් එකට පිවිසීමට පහත සඳහන් කර ඇති වෙබ් ලිපිනයට පිවිසෙන්න. ඉන් පසුව වෙබ් අඩවියේ වම් පසින් පහලට බලන්න.

ලින්ක් එක: https://pcworld.lk/index.php/si/how-to-lessons-si/item/417-how-to-create-a-kdktec-account

ස්තූතීයි. කේ දිනේෂ් කුමාර @ KDKTEC

නැවත ලැයිස්තුවට

දැනුම් මූලාශ්‍ර කාණ්ඩ

Select language